باستان شناسان جوان


باستان شناسان جوان یک پروه مستقل می باشد که با هدف ارتقا دانش در زمینه باستان شناسی ایجاد گردیده است.ادامه مطلب

رویداد های اخیر

photo_2018-07-01_06-11-28.jpg

همایش باستان شناسان جوان

 
نشست تخصصی:خلیج فارس:میعاد گاه باستان شناسی و سیاست های بین المللی(قسمت سوم)
 
سخنرانان: دکتر کامیار عبدی ، دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار، دکتر وستا سرخوش ، دکتر جان کرتیس

همایش باستان شناسان جوان

 
شست تخصصی:خلیج فارس:میعاد گاه باستان شناسی و سیاست های بین المللی(قسمت دوم)
 
سخنرانان: دکتر کامیار عبدی ، دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار، دکتر وستا سرخوش ، دکتر جان کرتیس

همایش باستان شناسان جوان

 
نشست تخصصی:خلیج فارس:میعاد گاه باستان شناسی و سیاست های بین المللی(قسمت اول)
 
 
سخنرانان: دکتر کامیار عبدی ، دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار، دکتر وستا سرخوش ، دکتر جان کرتیس

باستان شناسی دریایی

 

واکاوی منظر فرهنگ دریایی کرانه های جنوبی دریای کاسپی

 

موضوع : منظر فرهنگ دریایی گیلان

سخنران : اسماعیل آقاجانی تالش