باستان شناسان جوان


باستان شناسان جوان یک پروه مستقل می باشد که با هدف ارتقا دانش در زمینه باستان شناسی ایجاد گردیده است.ادامه مطلب

رویداد های اخیر

photo_2018-07-01_06-11-28.jpg

همایش باستان شناسان جوان

 
نشست تخصصی:خلیج فارس:میعاد گاه باستان شناسی و سیاست های بین المللی(قسمت سوم)
 
سخنرانان: دکتر کامیار عبدی ، دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار، دکتر وستا سرخوش ، دکتر جان کرتیس