باستان شناسان جوان


باستان شناسان جوان یک پروه مستقل می باشد که با هدف ارتقا دانش در زمینه باستان شناسی ایجاد گردیده است.ادامه مطلب

رویداد های اخیر

photo 2019 05 09 15 43 06photo NCAI04 poster tn

نخستین همایش فارس تاریخی

 

نخستین همایش فارس تاریخی:مجید دهقانی

 

موضوع:بررسی یک نسخه خطی درباره تاریخ شیراز (تاریخ محمود نقاش شیرازی)

نخستین همایش فارس تاریخی

 

نخستین همایش فارس تاریخی:کامیار عبدی

 

موضوع:داریوش بزرگ و جغرافیای سیاسی-تاریخی خاورمیانه در زمان هخامنشیان