باستان شناسان جوان


باستان شناسان جوان یک پروه مستقل می باشد که با هدف ارتقا دانش در زمینه باستان شناسی ایجاد گردیده است.ادامه مطلب

رویداد های اخیر

photo 2019 05 09 15 43 06photo NCAI04 poster tn

همایش باستان شناسان جوان

 

همایش باستان شناسان جوان:خلیل الله بیگ محمدی

 

موضوع:تحلیل و نگرشی بر استقرار های دوره مس و سنگ دشت کبوتر آهنگ

همایش باستان شناسان جوان

 

همایش باستان شناسان جوان:مارکوس لیورنته

 

موضوع:منشا و روند گسترش نوسنگی با تکیه بر ژنوم های باستانی