باستان شناسان جوان


باستان شناسان جوان یک پروه مستقل می باشد که با هدف ارتقا دانش در زمینه باستان شناسی ایجاد گردیده است.ادامه مطلب

رویداد های اخیر

photo 2019 05 09 15 43 06photo NCAI04 poster tn

سومین همایش ملی باستان شناسی

 

سومین همایش ملی باستان شناسی:سجاد سمیعی

 

موضوع:نگاهی به باستان شناسی تجربی و اهمیت توجه به آن در مطالعات باستان شناسی

سومین همایش ملی باستان شناسی

 

سومین همایش ملی باستان شناسی:مریم قاسم نژاد

 

موضوع:معرفی کارگاههای صنعتی کهن ذوب فلز در خراسان جنوبی با تکیه بر بررسی های باستان شناسی( مطالعه موردی منطقه زیر کوه)

سومین همایش ملی باستان شناسی

 

سومین همایش ملی باستان شناسی:روح الله یوسفی زشک

 

موضوع:سفال مهر زده تپه چالتاسیان ، مدلولی جدید از نهادهای اقتصادی اجتماعی در عصر آهن مرکز فلات ایران

سومین همایش ملی باستان شناسی

 

سومین همایش ملی باستان شناسی:ساره نعمت الهی نیا

 

موضوع:جستاری در کشمکش اجتماعی و شکل گیری نهادهای سیاسی در پیش از تاریخ