باستان شناسان جوان


باستان شناسان جوان یک پروه مستقل می باشد که با هدف ارتقا دانش در زمینه باستان شناسی ایجاد گردیده است.ادامه مطلب

رویداد های اخیر

photo 2019 05 09 15 43 06photo NCAI04 poster tn

همایش باستان شناسان جوان

 

همایش باستان شناسان جوان:روح الله شیرازی

 

موضوع:مستند نگاری قومی باستان شناختی یادمان های ایران

همایش باستان شناسان جوان

 

همایش باستان شناسان جوان:جواد حسین زاده

 

موضوع: ذهن غربی،جامعه شرقی: باستان شناسی با نگرش ایرانی