باستان شناسان جوان


باستان شناسان جوان یک پروه مستقل می باشد که با هدف ارتقا دانش در زمینه باستان شناسی ایجاد گردیده است.ادامه مطلب

رویداد های اخیر

photo 2019 05 09 15 43 06photo NCAI04 poster tn

باستان شناسی دریایی

 

واکاوی منظر فرهنگ دریایی کرانه های جنوبی دریای کاسپی

 

سخنران:آقای ولی جهانی

باستان شناسی

 

مشکلات در پیرامون باستان شناسی و میراث فرهنگی(قسمت3)

 

سخنران: آقای حسن هاشمی

باستان شناسی

 

مشکلات در پیرامون باستان شناسی و میراث فرهنگی(قسمت 2)

 

سخنران: آقای مهدی عابدینی

باستان شناسی

 

مشکلات در پیرامون باستان شناسی و میراث فرهنگی(قسمت 1)

 

سخنران:آقای هوشنگ رستمی

باستان شناسی

 

باستان شناسی تجربی

 

سخنران: آقای محمد قمری فتیده