باستان شناسان جوان


باستان شناسان جوان یک پروه مستقل می باشد که با هدف ارتقا دانش در زمینه باستان شناسی ایجاد گردیده است.ادامه مطلب

رویداد های اخیر

photo 2019 05 09 15 43 06photo NCAI04 poster tn

همایش باستان شناسان جوان

 
نشست تخصصی:خلیج فارس:میعاد گاه باستان شناسی و سیاست های بین المللی(قسمت سوم)
 
سخنرانان: دکتر کامیار عبدی ، دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار، دکتر وستا سرخوش ، دکتر جان کرتیس

همایش باستان شناسان جوان

 
شست تخصصی:خلیج فارس:میعاد گاه باستان شناسی و سیاست های بین المللی(قسمت دوم)
 
سخنرانان: دکتر کامیار عبدی ، دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار، دکتر وستا سرخوش ، دکتر جان کرتیس