باستان شناسان جوان


باستان شناسان جوان یک پروه مستقل می باشد که با هدف ارتقا دانش در زمینه باستان شناسی ایجاد گردیده است.ادامه مطلب

رویداد های اخیر

photo 2019 05 09 15 43 06photo NCAI04 poster tn

همایش باستان شناسان جوان

 
نشست تخصصی:خلیج فارس:میعاد گاه باستان شناسی و سیاست های بین المللی(قسمت اول)
 
 
سخنرانان: دکتر کامیار عبدی ، دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار، دکتر وستا سرخوش ، دکتر جان کرتیس

باستان شناسی دریایی

 

واکاوی منظر فرهنگ دریایی کرانه های جنوبی دریای کاسپی

 

موضوع : منظر فرهنگ دریایی گیلان

سخنران : اسماعیل آقاجانی تالش

باستان شناسی دریایی

 

واکاوی منظر فرهنگ دریایی کرانه های جنوبی دریای کاسپی

 

موضوع:واکاوی منظر فرهنگ دریایی غرب مازندران

سخنران:آقای سید ابوالفضل حسینی

باستان شناسی دریایی

 

واکاوی منظر فرهنگ دریایی کرانه های جنوبی دریای کاسپی

 

سخنران: آقای رامین ادیبی

باستان شناسی دریایی

 

واکاوی منظر فرهنگ دریایی کرانه های جنوبی دریای کاسپی

 

سخنران: آقای عبدالمجید نادری