باستان شناسان جوان


باستان شناسان جوان یک پروه مستقل می باشد که با هدف ارتقا دانش در زمینه باستان شناسی ایجاد گردیده است.ادامه مطلب

رویداد های اخیر

photo 2019 05 09 15 43 06photo NCAI04 poster tn

باستان شناسی

 
 

قلاع واستحکامات دفاعی در دوران اسلامی(دژ های اسماعیلیه)

 

سخنران: آقای حسن هاشمی

باستان شناسی

 

داستان یک شهر: عسکر مکرم از بنیاد تا افول

 

سخنران: آقای مرتضی عطایی

باستان شناسی

 

آسیب شناسی پژوهش های باستان شناسی و هنر دوره ساسانی

سخنرانان: آقای مهدی رهبر ، آقای سید مهدی موسوی کوهپر