باستان شناسان جوان


باستان شناسان جوان یک پروه مستقل می باشد که با هدف ارتقا دانش در زمینه باستان شناسی ایجاد گردیده است.ادامه مطلب

رویداد های اخیر

photo 2019 05 09 15 43 06photo NCAI04 poster tn

همایش باستان شناسان جوان

 
همایش باستان شناسان جوان :نصیر اسکندری 
 
موضوع :فرهنگ علی آباد : در جستوجوی ریشه های شهرنشینی درشرق ایران

همایش باستان شناسان جوان

 

همایش باستان شناسان جوان:اردشیر جوانمرد زاده

موضوع: نخستین شواهد جوامع سیار در دشت مهران، جنوب غربی ایران

همایش باستان شناسان جوان

 

همایش باستان شناسان جوان:الی دلارهاید

موضوع: کشف برهم کنش های میان منطقه ای: بررسی مبادلات در خلیج فارس در عصر مفرغ عمان