باستان شناسان جوان


باستان شناسان جوان یک پروه مستقل می باشد که با هدف ارتقا دانش در زمینه باستان شناسی ایجاد گردیده است.ادامه مطلب

رویداد های اخیر

photo 2019 05 09 15 43 06photo NCAI04 poster tn

نخستین همایش فارس تاریخی

 

نخستین همایش فارس تاریخی:نوروز رجبی

 

موضوع:سرحدات غربی فارس پس از سقوط هخامنشیان با تکیه بر مدارک باستان شناسی